Chương trình đào tạo KNSD CNTT

- Sinh viên Cao đẳng nghề, học sinh Trung cấp chuyên nghiệp, học sinh Trung cấp nghề phải đạt chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun sau:

     + Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiều biết về CNTT cơ bản;

     + Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản;

     + Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản;

     + Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản;

     + Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản;

     + Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

- Sinh viên Đại học chính quy, liên thông lên Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy phải đạt chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao. Cụ thể, sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (hoặc các chứng chỉ tin học tương đương) và it nhất  03 mô đun trong số 09 mô đun nâng cao sau:

     + Mô đun kỹ năng 07 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao;

     + Mô đun kỹ năng 08 (Mã IU08): Sử dụng bảng tính nâng cao;

     + Mô đun kỹ năng 09 (Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng cao;

     + Mô đun kỹ năng 10 (Mã IU10): Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu;

     + Mô đun kỹ năng 11 (Mã IU11): Thiết kế đồ họa hai chiều;

     + Mô đun kỹ năng 12 (Mã IU12): Biên tập ảnh;

     + Mô đun kỹ năng 13 (Mã IU13): Biên tập trang thông tin điệu tử;

     + Mô đun kỹ năng 14 (Mã IU14): An toàn, bảo mật thông tin;

     + Mô đun kỹ năng 15 (Mã IU15): Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án.