Thông báo
CẬP NHẬT CHỨNG CHỈ ĐÃ CÓ
Kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT tháng 4,5,6/2017
Nhà trường tiếp tục tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cho sinh viên đã hoàn thành chương trình học theo kế hoạch:
Kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT tháng 2,3/2017
Nhà trường tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cho sinh viên đã hoàn thành chương trình học trong tháng 2,3 năm 2017 theo kế hoạch: