Kế hoạch tổ chức thi KNSD CNTT tháng 2, tháng 3-2017
Cập nhật ngày 17 tháng 02 năm 2017
Nhà trường tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cho sinh viên đã hoàn thành chương trình học trong tháng 2,3 năm 2017 theo kế hoạch: